ત્યાં લગી આશ સૃષ્ટિની જ્યાં લગી ઉગતા ફૂલો, જિંદગી જીવવા જેવી જ્યાં લગી કવિના કુળો

Tag Archives: સનાતન

સ્થાઈ નિત્યાત્મા
સર્વવ્યાપી, અસંગ
પંચભૂતોથી


છેદાયે કે ના બળે, ભીંજાયે ન સુકાય,
સર્વવ્યાપક નિત્ય છે, આત્મા રહે સદાય.


Advertisements

અજરામર
નિત્યાત્મા સનાતન
ન મારે-મરે


આત્મા ના જન્મે મરે, હણે નહીં ન હણાય,
નિત્ય સનાતન છે કહ્યો, અનાદિ તેમ સદાય.