ત્યાં લગી આશ સૃષ્ટિની જ્યાં લગી ઉગતા ફૂલો, જિંદગી જીવવા જેવી જ્યાં લગી કવિના કુળો

Tag Archives: વેંઝણો

આસ્થાને આઠમાં ધોરણમાં ભણવામાં આવતુ આ ’લોકગીત’ માણીએ 🙂 😛