ત્યાં લગી આશ સૃષ્ટિની જ્યાં લગી ઉગતા ફૂલો, જિંદગી જીવવા જેવી જ્યાં લગી કવિના કુળો

Tag Archives: વંદે માતરમ

દોસ્તો,

માતાનું રક્ષણ કરીએ – ભક્ષણ નહીં. વધુ તો શું કહું?