ત્યાં લગી આશ સૃષ્ટિની જ્યાં લગી ઉગતા ફૂલો, જિંદગી જીવવા જેવી જ્યાં લગી કવિના કુળો

Tag Archives: મ્હોરે


મ્હોરે વસંત
કાંકરીયાની પાળે
નાનીશી ઝાંખી


Advertisements