ત્યાં લગી આશ સૃષ્ટિની જ્યાં લગી ઉગતા ફૂલો, જિંદગી જીવવા જેવી જ્યાં લગી કવિના કુળો

Tag Archives: ના બાળે

શસ્ત્રો ત્યાં બુઠ્ઠા
અગ્નિ સાવ પાંગળો
ન છેદે-બાળે

વાયુ કે જળ
ન સૂકવે-પલાળે
આત્મતત્વને


શસ્ત્રોથી છેદાયના, અગ્નિથી ન બળે,
સૂકાયે ના વાયુથી, જલથી ના પલળે.


Advertisements