ત્યાં લગી આશ સૃષ્ટિની જ્યાં લગી ઉગતા ફૂલો, જિંદગી જીવવા જેવી જ્યાં લગી કવિના કુળો

Tag Archives: ચિતન

એનું એ જ ચિંતન (આજે નવુ કશું નથી)

Advertisements