ત્યાં લગી આશ સૃષ્ટિની જ્યાં લગી ઉગતા ફૂલો, જિંદગી જીવવા જેવી જ્યાં લગી કવિના કુળો

Tag Archives: ગુલાલ


આ રૂપ અને રંગનાં વહાલ મેલ, મન!
જોયું ઘણૂં જોયા તણા ખયાલ મેલ, મન!

જો રંગની જ હોય મજા તો બીજા નથી?
હોરી ગઈ વીતી, હવે ગુલાલ મેલ, મન!

સાગર સમા થવું છ કિન્તુ ખાર લાધશે
મોટા થઈ જવાની આ ધમાલ મેલ, મન!

ઉજ્જડ જીવનની રાત, સફરનો ન ધ્રુવ કો,
તું દૂરદર્શિતાની આ મશાલ મેલ, મન!

પામે ન ફૂલ ડાળનોય આશરો સદા,
આલંબને જીવી જવાનો ખ્યાલ મેલ, મન!

પાછળ ગયું શું ને શું આવશે હવે પછી!
તું ચાલ, વ્યર્થના બધા સવાલ મેલ, મન!

જોયું જશે કદીક સ્વપન જો મળે મધુર,
જાગ્યા પછી હવે શું? આશ હાલ મેલ, મન!