ત્યાં લગી આશ સૃષ્ટિની જ્યાં લગી ઉગતા ફૂલો, જિંદગી જીવવા જેવી જ્યાં લગી કવિના કુળો

Tag Archives: ગંગાસતી

મીત્રો,

ગંગાસતી એક ઉચ્ચ કોટીના સંત થઈ ગયાં તેમના પદોમાં ઉંડુ અધ્યાત્મ વણાયેલું છે. સમયાંતરે આપણે તેમના પદો અવલોકશું. તેમનું પદ વાંચીને આપ શું સમજ્યાં તે પ્રતિભાવ તરીકે જરુર લખી શકો.


જ્યાં લગી લાગ્યા ભાગ્યાની ભૈ રહે મનમાં ;
ત્યાં લગી ભગતી નૈ થાય.

શીશ પડે વાંકો ધડ પડે પાનબાઈ ;
સોઈ મરજીવા કહેવાય – જ્યાં લગી

ભાઈ રે ! પોતાનું શરીર માને નહિ મનમાં ;
શરીરના ધણી જોને મટી જાય – જ્યાં લગી

સદગુરુ ચરણમાં શીશ નમાવે ;
ત્યારે પૂરણ નિજારી કહેવાય – જ્યાં લગી

ભાઈ રે ! નવધા ભગતીમાં નિરમળ રહેવું ;
મેલી દેવી મનની તાણાતાણ – જ્યાં લગી

પક્ષાપક્ષી નહિ હરિના દેશમાં ;
એનું નામ પદની ઓળખાણ – જ્યાં લગી

ભાઈ રે ! અટપટો ખેલ ઝટપટ સમજાઈ નૈ ;
એ તો જાણવા જેવી છે જાણ – જ્યાં લગી

ગંગાસતી એમ બોલિયા રે ;
ત્યારે મટી જાય ચારે ખાણ – જ્યાં લગી


ગંગાસતીના ભજનો આપ નીચેની લિન્ક પરથી ડાઉન લોડ કરી શકશો

http://aksharnaad.com/downloads/


ગંગાસતીના ભજનો સાંભળવા માટે નીચેની લિન્ક પર ક્લિક કરશો:
ગંગાસતીના ભજનો