ત્યાં લગી આશ સૃષ્ટિની જ્યાં લગી ઉગતા ફૂલો, જિંદગી જીવવા જેવી જ્યાં લગી કવિના કુળો

Tag Archives: અશોચ્ય

અચિંત્ય આત્મા
અવિકારી અવ્યક્ત
જાણ્યે ન શોક


અવિકારી અવ્યક્તને અચિંત્ય છે તે તો,
તેવું જાણી ના ઘટે શોક કદી કરવો.


Advertisements