ત્યાં લગી આશ સૃષ્ટિની જ્યાં લગી ઉગતા ફૂલો, જિંદગી જીવવા જેવી જ્યાં લગી કવિના કુળો

Tag Archives: અવ્યક્ત

મધ્યમાં વ્યક્ત
આદિ અંત અવ્યક્ત
તેમાં શોક શું?


વ્યક્ત મધ્યમાં થાય છે, આદિ અંત અવ્યક્ત,
જીવ બધા શાને પછી, થાય શોકમાં રક્ત ?


Advertisements

અચિંત્ય આત્મા
અવિકારી અવ્યક્ત
જાણ્યે ન શોક


અવિકારી અવ્યક્તને અચિંત્ય છે તે તો,
તેવું જાણી ના ઘટે શોક કદી કરવો.