ત્યાં લગી આશ સૃષ્ટિની જ્યાં લગી ઉગતા ફૂલો, જિંદગી જીવવા જેવી જ્યાં લગી કવિના કુળો

Category Archives: અછાંદસ

હું આમ વિચારું ને તેમ વિચારું,
એકાગ્ર ચિત્ત થોડી ક્ષણો પણ ટકી શકે ના,
તોયે હું સ્વતંત્ર!

સુખ, દુઃખ એની મેળે જ આવે ને જાય,
હું મારું મમત્વ છોડી શકુ ના,
તોયે હું સ્વતંત્ર!

જીવન-મૃત્યુ ચક્રની ધરી એની મેળે જ ફરે,
હું ફેરવી શકુ ના,
તોયે હું સ્વતંત્ર!

આ સંસારચક્રનો હું બંદી,
મારી જમાતન કોઇ કરી શકે ના,
તોયે હું સ્વતંત્ર!


I think this and that,
can’t concentrate for few seconds,
but still I am free!

sorrow and bliss come its own & go its own,
they don’t ask my permission,
but still I am free!

birth and death wheel circulate its own,
I can’t turn or twist it,
but still I am free!

I am prisoner of this worldly-world,
No one can give or take my bale,
but still I am free!