મીત્રો,

ભાવનગરમાં હવે મેઘરાજાની સવારી આવી પહોંચી છે. વચ્ચે વચ્ચે તેની સાથે રીસામણાં મનામણાં ચાલ્યા કરે છે. જો કે આજે તો એવો વરસ્યો કે મને નવરાવી નાખ્યો. કેરીઓથી મેડી આખી ભરેલી છે જો કે કેરીનો રસ તો હવે બાળકો માટે આ બંદા તો વર્ષાઋતુની રાહ જોઈને બેઠા હોય 🙂

જ્યાં જ્યાં વરસાદ હજુ ન થયો હોય ત્યાં સુપર સ્ટાર ને માણો વરસાદી અંદાજ સાથે……

Aaj Rapat Jaye – નમકહલાલ

Advertisements