મિત્રો,

સંવેદનશીલ લોકોએ ન જોવા જેવું કોઈ ફીલ્મ હોય તો તેનું નામ છે – સદમા.

આજે એક ગીત વધારે માણીએ.