લખવું ને બકવું
હા વાધ્યું અવળું બધે
લખવા ને બકવા થકી
પ્રભુ ના મળે પ્રભુ ના મળે