ત્રિગુણ ત્યજી
ગુણાતીત નિર્દ્વંદ્વ
જ્ઞાની યોગી થા

ત્રિગુણાત્મક છે વેદ તો, ગુણાતીત તું થા,
દ્વંદ્વરહિત ને શુદ્ધ ને જ્ઞાની યોગી થા.

Advertisements