કામી ચંચલ
વેદવાદમાં રત
જન્મે ને મરે

મધુર વદે
સ્વર્ગ ને ભોગ ચાહે
શ્રેષ્ઠથી અજ્ઞ

વેદવાદમાં રત થયા, કામી ચંચલ લોક,
જન્મમરણ ફલ આપતાં કર્મ કરે છે કો’ક.

સ્વર્ગ ચાહતા તે સદા મધુર વદે છે વાણ,
ભોગવાસનાથી ગણે ઉત્તમ કૈં ના આન.

Advertisements