એક લક્ષ્યાંક
યોગી, યોગહીનને
વિવિધ લક્ષ્ય

યોગવૃત્તિ તો હોય છે એક લક્ષવાળી,
યોગહીન બુદ્ધિ ઘણાં હોય ધ્યેયવાળી

Advertisements