બલુન પાંખે
અમદાવાદી આંખે
ઉડો આકાશે


Advertisements