તત્વમસિ ને
અહં બ્રહ્માસ્મિ તેમ
સમજ્યે જ્ઞાન

ચિત્તવૃત્તિનો
સારી રીતે નિરોધ
તે જ છે યોગ

જ્ઞાન કહ્યું આ તો, હવે દઉ યોગ ઉપદેશ,
તેને જાણી તોડ્શે કર્મબંધ ને ક્લેશ.

Advertisements