સમાન લાભ-
હાનિ, સુખદુ:ખ હો
જીત કે હાર

લાભહાનિ સુખદુ:ખ હો, જીત મળે કે હાર,
સરખાં તેને માન ને લડવા થા તૈયાર.

યુદ્ધ કર્તવ્ય
અનિષ્ટ સામે લડ
પાપ ન તેમાં

કર્તવ્ય ગણી યુદ્ધ આ ખરે લડી લે તું,
પાપ તને ના લાગશે, સત્ય કહું છું હું.

Advertisements