અલ્યાં છોકરા
ટાઢ્ય ને આઈસ્ક્રીમ ?
કૈક સુધર !


Advertisements