માને જે જોતા
નિંદે તુચ્છકારે તો
સશક્ત દુ:ખી


માન તને જે આપતા તુચ્છ જ ગણશે તે,
નિંદા કરશે શક્તિની, દુ:ખ ખરેખર એ.


Advertisements