પસંદગીમાં
અપયશ કે મોત?
મરણ ભલું

અપયશ કરતાં મોત ખરે કહ્યું છે સારુ,
અપજશમાં જીવ્યે નહીં ભલું થાય તારું.

Advertisements