ધર્મચ્યૂત થૈ
કાયરનું કલંક
ન લડવાથી

કરીશ ના તું યુદ્ધ તો ધર્મ ખરે ચૂકશે,
કલંક કાયરતાતણું લોકોયે મૂકશે.

Advertisements