સ્વર્ગનું દ્વાર
દેશ કાજે લડવું
યોદ્ધાને માટે

સ્વર્ગદ્વાર છે યુદ્ધ આ અનાયાસ આવ્યું,
સુખી હોય ક્ષત્રિય તે યુદ્ધ લભે આવું.

Advertisements