વૃક્ષ છાંયડે
બાલવાટિકા મધ્યે
સહજાનંદ


Advertisements