ધર્માર્થે યુદ્ધ
ક્ષાત્ર સહજ ધર્મ
થોડું વિચાર


તારો ધર્મ વિચાર તો, શોક દૂર આ થાય,
ધર્મયુદ્ધને કાજ છે ક્ષત્રિયોની કાય.

Advertisements