શરીરે આત્મા
સર્વ ભૂતે અવધ્ય
શોક અયોગ્ય


શરીરમાં આત્મા રહ્યો તે ન કદીય મરાય,
તેથી કોઈ જીવનો, શોક કરી ન શકાય.


Advertisements