ઉડે ફુવારા
રચે મેઘધનુષ્ય
સત્ય કે ભ્રમ?


Advertisements