સ્થાઈ નિત્યાત્મા
સર્વવ્યાપી, અસંગ
પંચભૂતોથી


છેદાયે કે ના બળે, ભીંજાયે ન સુકાય,
સર્વવ્યાપક નિત્ય છે, આત્મા રહે સદાય.


Advertisements