શસ્ત્રો ત્યાં બુઠ્ઠા
અગ્નિ સાવ પાંગળો
ન છેદે-બાળે

વાયુ કે જળ
ન સૂકવે-પલાળે
આત્મતત્વને


શસ્ત્રોથી છેદાયના, અગ્નિથી ન બળે,
સૂકાયે ના વાયુથી, જલથી ના પલળે.


Advertisements