અજરામર
નિત્યાત્મા સનાતન
ન મારે-મરે


આત્મા ના જન્મે મરે, હણે નહીં ન હણાય,
નિત્ય સનાતન છે કહ્યો, અનાદિ તેમ સદાય.


Advertisements