ગામડા ગામે
બાપુ ઘોડા ખેલવે
જોનારા દંગ 🙂


Advertisements