ન વધકર્તા
અવધ્ય તેવો આત્મા
અજ્ઞ અજાણ


હણેલ કે હણનાર જે આત્માને માને,
આત્મા ના મારે મરે તે જન ના જાણે.


Advertisements