તાત્વિક શિક્ષા
અસત્ય ટકે નહીં
સત્ય ન નાશે


અસત્ય અમર કદી નથી, નથી સત્યનો નાશ,
તત્વવાન એવી ધરે શિક્ષા તેની ખાસ.


સરળ ગીતા ડાઉન લોડ કરવા અહીં ક્લિક કરશો.


Advertisements