જન્મ મરણે
શોકગ્રસ્ત ન થાય
પંડિત કદી


પંડિતના જેવું વદે પરંતુ શોક કરે
પંડિત જીવન મરણનો શોક કદી ન કરે


Advertisements