શિયાળો આવ્યો
પતંગ ઠંડી લાવ્યો
તડકો ગમે


Advertisements