ત્યાં લગી આશ સૃષ્ટિની જ્યાં લગી ઉગતા ફૂલો, જિંદગી જીવવા જેવી જ્યાં લગી કવિના કુળો

Daily Archives: જાન્યુઆરી 11, 2012


શિયાળો આવ્યો
પતંગ ઠંડી લાવ્યો
તડકો ગમે


Advertisements


રાજમહેલે
કરૂણા નહીં મળે
જડે કુટીરે