ભક્તિનું તેલ
કર્મરુપ ફણસ
સંસાર દૂધ


શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ કહેતા કે પહેલાં એકાંતમાં જઈને ખુબ સાધન ભજન કરવા જોઈએ ત્યાર બાદ સંસારમાં રહો તો સંસાર સ્પર્શે નહીં. જો મનને ઈશ્વરમાં કે સાધન ભજનમાં જોડ્યા પહેલા સંસાર ચલાવવા જાવ તો ઉલટાના ફસાઈ જવાય. ફણસ ચીરતાં પહેલા હાથે તેલ લગાવી દેવું જોઈએ. ત્યાર બાદ ફણસ ચીરો તો ફણસમાંથી નીકળતું દૂધ હાથે ચોંટી ન જાય. તે રીતે પહેલા મનને ઈશ્વરમાં સાધન ભજનમાં પરોવ્યું હોય તો સંસારના શોક તાપ રુપી દૂધ ની પીડા ન થાય.


Advertisements