ત્યાં લગી આશ સૃષ્ટિની જ્યાં લગી ઉગતા ફૂલો, જિંદગી જીવવા જેવી જ્યાં લગી કવિના કુળો

Daily Archives: જાન્યુઆરી 10, 2012


ભક્તિનું તેલ
કર્મરુપ ફણસ
સંસાર દૂધ


શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ કહેતા કે પહેલાં એકાંતમાં જઈને ખુબ સાધન ભજન કરવા જોઈએ ત્યાર બાદ સંસારમાં રહો તો સંસાર સ્પર્શે નહીં. જો મનને ઈશ્વરમાં કે સાધન ભજનમાં જોડ્યા પહેલા સંસાર ચલાવવા જાવ તો ઉલટાના ફસાઈ જવાય. ફણસ ચીરતાં પહેલા હાથે તેલ લગાવી દેવું જોઈએ. ત્યાર બાદ ફણસ ચીરો તો ફણસમાંથી નીકળતું દૂધ હાથે ચોંટી ન જાય. તે રીતે પહેલા મનને ઈશ્વરમાં સાધન ભજનમાં પરોવ્યું હોય તો સંસારના શોક તાપ રુપી દૂધ ની પીડા ન થાય.


Advertisements


બી તેવું વૃક્ષ
વાવો તેવું લણશો
કર્મસિદ્ધાંત