રંગ ગુલાલી
પગલા ને વીણતાં
ખોવાયા – જડ્યા?


Advertisements