શિશુની આંખો
અચરજ ભરેલું
જગ નીહાળે


Advertisements