ફૂલ મજાનું
સુર્ય ઉગતાં ખીલે
રાત્રે બીડાય


Advertisements