ક્યારેક વઢે
ક્યારેક લાડ ભરી
મુજ જનની


Advertisements