દોસ્તો,
આસ્થાએ કાવ્ય લખ્યું તો હંસ:ને થયું કે હું કેમ લખવાના વા થી રહી જાઉ. તેણે એક વાર્તા લખી. આ બાળકની વાર્તા છે તેથી તેવી રીતે મૂલવણી કરીને તેણે કેવું લખ્યું છે તે જરુરથી જણાવજો.
Advertisements