દોસ્તો,

આસ્થાની શાળામાં દરેક બાળકોને એક કાવ્ય લખી લાવવાનું કહ્યું હતું. આસ્થાએ લખેલું કાવ્ય અહીં રજૂ કર્યું છે. આપને આ કાવ્ય કેવું લાગ્યું તે જરૂર જણાવશો.

Advertisements