હે ભગવાન ! મેં તમને માછલી ઘર લાવવાનું કહ્યું હતું અને તમે માછલીના આકારનો સાબુ ઉપાડી આવ્યાં? તમારામાં અક્કલ ક્યારે આવશે?

Advertisements