દોસ્તો,

સાતમા ક્રમે અમે મહડ ગામે શ્રી વરદ વિનાયકના દર્શન કરેલા. આજે પુન: દર્શન કરીને શ્રી ગણેશાય નમ: મંત્રથી અભીમંત્રીત થઈએ.


વરદ વિનાયક (મહડ)

વરદ વિનાયક (મહડ)

Advertisements