દોસ્તો,

માતાનું રક્ષણ કરીએ – ભક્ષણ નહીં. વધુ તો શું કહું?