દોસ્તો,

શ્રી રતિલાલ ’અનિલ’ દ્વારા માણસને વર્ણવતી ૩ ગઝલો રચવામાં આવી છે. આજે માણીએ ત્રીજી ગઝલ.સૌજન્ય: ratilalanil.tripod.com


Advertisements